Privacy Policy for users registered at JobSpace.bg as Job Seekers


Дата на актуализация: 09.03.2020

Раздел I

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ОБХВАТ


Джоб Спейс ООД като администратор на лични данни и като собственик на сайта JobSpace.bg („JobSpace.bg" или „САЙТА", НИЕ, НАС) се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.


С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни в JobSpace.bg, за какви цели ги обработваме, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД).


Джоб Спейс ООД осъществява дейности по поддържане  на сайт за работа JobSpace.bg и посредничи в намирането на работа между търсещи работа и работодатели. JobSpace.bg е онлайн платформа, която подпомага физическите лица (ВИЕ, ВАС) успешно да управляват своя кариерен път, да бъдат по-ефективни и успешни в процеса по намиране на работа и да бъдат информирани и конкурентни на пазара на труда. JobSpace.bg съхранява и обработва лични данни във връзка със своята дейност и услугите, които предоставя, като: търсене и кандидатстване по обяви, информиране за подходящи позиции за работа, създаване на профил и съхранение на автобиографии и файлове, възможност за връзка с Работодатели чрез вътрешна система за съобщения, получаване на известия и анализи за пазара на труда и др. Като отговорна организация, която има за цел да отговори на изискванията на новите европейски правила за защитана личните данни и да гарантира правото Ви за неприкосновеност на личния живот, поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта за работа JobSpace.bg. 


Настоящата политика е част от цялостна система от вътрешни документи, технически и организационни мерки, които Джоб Спейс прилага с цел да гарантира спазване на правата на физическителица, свързани с техните лични данни.


Молим Ви, да отделите малко време и внимателно да прочетете политиката за защита на лични данни (ПОЛИТИКА), която JobSpace.bg прилага спрямо физическите лица, които използват сайта, като търсещи работа. Тази ПОЛИТИКА е неразделна част от УСЛОВИЯТА за използване на САЙТА и може да бъде достъпена във всеки един момент, в долната част на началната страница на JobSpace.bg.


За да използвате услугите на JobSpace.bg, моля прочетете внимателно текста. В случай, че НЕ сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте сайта.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Администратор: Джоб Спейс ООД, като дружество собственик на сайта JobSpace.bg

ЕИК: 200369864

Адрес на управление: гр. София, жк. Дружба 2, бл. 282, вх. А


Начини за контакт по въпроси свързани с личните данни:


Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към JobSpace.bg чрез:

1) електронната форма за връзка в САЙТА

2) на имейл info@jobspace.bg

3) адрес за кореспонденция: бул. Розова долина 2, офис 119, гр. Казанлък 6100

 

Раздел II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Лични данни са всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни.


Чувствителни лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.


 „Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването налични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.


Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.


Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.


Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните (физическото лице), посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.


Работодател“  е юридическо лице, което използва JobSpace.bg, за да намира служители.


Раздел III

ПРИНЦИПИ, ГРУПИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЦЕЛИНА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ПРИНЦИПИ НА JOBSPACE.BG СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

JobSpace.bg обработва Вашите лични данни

1. Законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин описан в настоящата Политика по защита на личните данни.

2. Личните данни се събират и обработват за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин различен, несъвместим с тези цели.

3. Данните са сведени до минимум съобразно целите, за които се обработват.

4. JobSpace.bg предприема всички разумни мерки, за да гарантира изтриване или коригиране на неточни лични данни.

5. Всички лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото за реализиране на целите.

6. JobSpace.bg гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, съответстващи на нивото на риска при обработка на личните данни.

7.  Предприети са мерки за защита на личните данни на етапа на проектиране и по подразбиране.

 

ГРУПИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗА КОИТО JOBSPACE.BG ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ


Във връзка с предоставяните услуги Джоб Спейс ООД обработва информация относно следните субекти на данни:

1. Физически лица, регистрирани на JobSpace.bg, като търсещи работа;

2. Физически лица, ползващи САЙТА без регистрация, като посетители на САЙТА;

3. Физически лица предоставени от други източници;

4. Физически лица отправили запитвания, сигнали, жалби, по имейл, телефон, социални мрежи и/или формата за контакт на JobSpace.bg;

5. Физически лица, на които Джоб Спейс посредничи за намиране на работа;

6. Физически лица, които кандидатстват за работапри НАС.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ JOBSPACE.BG ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ


Джоб Спейс ООД обработва Вашите лични данни на следните законови основания:
(В определени случаи обработването се извършва въз основа на повече от едно основание.)

1.       За изпълнение на договор

Сключване на споразумение за използване на услугите на сайта JobSpace.bg или сключване на договор за посреднически услуги.

Това са целите свързани с подпомагане на процеса по търсене и предлагане на работа,  използване на Услугите на сайта JobSpace.bg, като регистрация, попълване на професионален профил, експортирането му в CV темплейти, кандидатстване по обяви, получаване на статистически даннии анализи, препоръка на обяви и компании, изпращане на препоръки към приятели, комуникация с Вас и JobSpace.bg и всички дейности по предоставяне на Услугите на сайта JobSpace.bg, включително посреднически услуги.

2.       Законови задължения на JobSpace.bg  

Това е информация обвързана с нормативни разпоредби, кодекси и закони, които Джоб Спейс ООД има законово задължение да спазва или информация изисквана от компетентни държавни и/или съдебни органи, за да се осъществят правомощията им.

3.       Легитимен интерес

Това е информация необходима за закрила на интересите на Джоб Спейс ООД и на правата и законовите интереси на другите ползватели на нашите Услуги, за осигуряване на нормалното функциониране на JobSpace.bg, за извършване на посреднически услуги, разрешаване на спорове, обработване на жалби, предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически проблеми, осъществяване на комуникация с Вас по важни въпроси свързани с предоставяне на Услугите и сигурността на данните, поддържане и подобряване на Услугите на Джоб Спейс, за разработка на нови услуги, приемане и обработване на Ваши искания във връзка с упражняване на правата Ви предоставени от Регламент(ЕС) 2016/679, предоставяне на персонализирани услуги, пазарни проучвания, реклами и анкети, провеждани, когато сте разрешили използване на данните Ви, изпращане на съобщения и известия за ползваните Услуги чрез имейли, телефонни обаждания или известия в акаунта Ви в JobSpace.bg, статистически цели, проверка на сигурността, измерване на ефективността на услугите – посещаемост, ефективност при използване на услугите, успеваемост при кандидатстване, уведомяваме за подходящи отворени позиции, маркетиране на собствени продукти и услуги на Джоб Спейс ООД.  

4.       Изпълнение на задачи от обществен интерес

В случай, когато Джоб Спейс ООД изпълнява задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. Например Джоб Спейс може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

5.       Изрично съгласие

Това е информация, която Джоб Спейс ООД обработва на база вашето свободно изразено съгласие. Като обработването се извършва за определена цел, обхват и период предвидени в съответното съгласие и всяко дадено съгласие може да бъде отменено по всяко време по предвидени от Джоб Спейс процедури за упражняване на правата, свързани с личните данни, подробно описани в раздел „ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ“ от настоящата ПОЛИТИКА.


Раздел IV

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО JOBSPACE.BG ОБРАБОТВА


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА JOBSPACE.BG


1. Данни определящи физическата идентичност - Име, длъжност, адрес, телефон, имейл, снимка, дата на раждане, пол, националност;

2. Данни определящи социална идентичност - образование, трудова дейност, желани условия за кариерно развитие, заплата;

3. Данни определящи културна идентичност - интереси, хоби.

Някои от тези данни не са задължителни за попълване. Вие сами решавате, какви данни да въведете. Спазен е принципа за съотносимост на информацията. Изискваните лични данни със задължителен характер са минимизирани до тези, без който JobSpace.bg няма да може да предостави своите Услуги или част от тях.


ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ


1. Данни предоставени от субекта на данни

Това са данни, които Вие ни предоставяте за целите на използване на Услугите на Джоб Спейс ООД.

2. Данни от използваните услуги

Това са данни в следствие от използваните услуги на САЙТА. Информация от уеб браузъра, Вашата активност в САЙТА, като търсения в обяви, следени работодатели, кандидатстване по обяви.

3.  Данни събирани от други източници

Възможно е Джоб Спейс ООД да получи информация за Вас от други законни източници с цел да предоставим качествено нашите услуги. Такива източници, могат да бъдат наши партньори (например, когато се логнете в JobSpace.bg, през сайт за социални мрежи), както и публично достъпна информация. 

 

КАК ДЖОБ СПЕЙС ООД ИЗПОЛЗВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


1. Oбработване на лични данни на лица под 18 години

За Нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. По тази причина деца под 18 години нямат право и не могат да си създават профили в JobSpace.bg. При въвеждане на лъжлива информация, Вие може да бъдете подведени под отговорност съгласно Чл.314 от наказателния кодекс.

JobSpace.bg не позволява регистрация на лица под 18 години и ще изтрие всеки профил, който е неправомерно създаден от дете под 18 години, което е излъгало за възрастта си и неправомерно е създало регистрация, несъответстваща на неговите години, в най-кратък срок,  веднага след като разбере и/или е бил информиран за въведената лъжлива информация.

Ако сте под 18 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес,телефонен номер, имейл адрес и други.

2. Регистрация

2.1 Използване на САЙТА без регистрация

Използването на JobSpace.bg без регистрация се свежда до разглеждане на обяви и съдържание, търсене по критерии в обяви и работодатели. Информацията, която JobSpace.bg обработва е само за статистически цели.

2.2 Регистрация през JobSpace.bg

За да се използва пълната функционалност на JobSpace.bg, потребителите търсещи работа е необходимо да се регистрират, което означава да създадат собствен акаунт в САЙТА. За да се регистрират е необходимо да въведат: име, имейл, парола, дата на раждане и да се съгласят с Условията за използване на JobSpace.bg, чийто неразделна част е и настоящата ПОЛИТИКА за защита на личните данни и политиката за „Бисквитки“. В допълнение на изброените данни чрез съгласието с Условията на JobSpace.bg, се запазва още лог на факта с дата и час на регистрацията и IP адрес.

2.3 Регистрация през сайтове за социални мрежи

Регистрацията може да се направи чрез акаунт във Facebook, Google +, Linkedin (Сайтове за социални мрежи). Ако се свържете с JobSpace.bg посредством вече създаден акаунт от Сайт за социални мрежи, Вие упълномощавате Сайта за социални мрежи да споделя с Нас данни. Данните, които JobSpace.bg използва е име и имейл адреса Ви, който се използва за автоматична регистрация в САЙТА. Информацията, до която JobSpace.bg има достъп може да зависи от настройките Ви в Сайта за социални мрежи. Вашата парола от Сайта за социални мрежи не е достъпна за НАС. Ако Вие достъпите JobSpace.bg през Сайт за социални мрежи, Вие позволявате на JobSpace.bg да събира информация за Вас в съответствие с настоящата политика за лични данни и настройките Ви за поверителност от Сайта за социални мрежи .

3. Изпращане на покани

3.1 Функционалностите на JobSpace.bg позволяват Вие като физическо лице, да изпращате, по електронен път, покани за регистрация, както и да споделяте обяви и съдържание, до свои познати и приятели, чрез своя акаунт в JobSpace.bg. В този случай JobSpace.bg получава достъп до имейл адресите, на които сте изпратили покани. Изпращането на покани и споделянето на съдържание е по Ваш собствен избор.

3.2 JobSpace.bg се задължава да съхранява предоставените от Вас имейли с нужните технически средства, необходими за да осигури достатъчно ниво на сигурност както и да изпраща напомняния за поканите.  

4. Данни съхранявани във Вашия акаунт

За да бъде максимално ефективен в процеса по намиране на работа JobSpace.bg Ви осигурява възможност (1) за създаване на професионален профил; (2) да експортирате своя профил в различни темплейти на CV (автобиография) и да ги съхранявате в различни формати (.pdf, png, html)(3) да прикачате файлове, като дипломи и сертификати, които биха били необходими при кандидатстване по обява за работа; (4) да създавате мотивационно писмо и (5) да прикачате линк към видео резюме. Вие самостоятелно решавате каква информация да съхранявате във Вашия акаунт, както и с какви документи да кандидатствате по обяви.

4.1 Създаванена професионален профил

JobSpace.bg Ви предоставя възможност да създавате професионален профил, който съдържа информация за трудовия Ви опит, информация за желаното кариерно развитие, като желана длъжност, локация, индустрия, в която искатe да се развивате, да прикачате снимка, да опишете завършено образование и т.н. Информацията в профила съдържаи лични данни, като: име, имейл, телефон, адрес, пол, заплата и др. Целта на създаване на професионалния профил е (1) лесно кандидатстване по обяви на сайта и/или (2) възможност за експортиране на профила в различни темплейти на CV (автобиография), с което да кандидатствате за работа и извън JobSpace.bg, (3) лесно намиране на вашия анонимен по подразбиране професионален  профил от работодателите, ако сте разрешили от настройките на Вашия акаунт, профила Ви да се „търси“, (4) предоставяне на анализи и репорти за пазара на труда и заплатите в областта, в която имате опитВие самостоятелно решавате как да попълните своя професионален профил, дали да прикачите снимка и какви лични данни ще попълните в профила си. JobSpace.bg спазва принципа за съотносимост на личните данни съгласно Чл. 5, параграф 1, буква В от Регламент (ЕС) 2016/679 и само минимално количество лични данни имат задължителен характер за попълване. Това са данните, без които Услугите на JobSpace.bg не могат да съществуват. Всички останали полета имат доброволен за попълване характер.

4.2 Експортиране на професионалния профил в CV (автобиография)

За улеснение при кандидатстване по обяви в /или извън JobSpace.bg, САЙТЪТ Ви дава възможност да експортирате информацията от своя професионален профил в различни темплейти на CV (автобиография) и да съхраните до пет CV темплейта в различни файлови формати (.pdf, png, html) в своя акаунт на САЙТА.

4.3 Прикачанена файлове

JobSpace.bg Ви предоставя възможност за прикачане на файлове във Вашия акаунт, като предварително създадено CV, мотивационно писмо, прикачане на различни други документи необходими при кандидатстване за работа – дипломи, сертификати, препоръки и т.н. Вие сами преценяте какви лични данни ще съхранявате в своя акаунт. Тези лични данни се управляват само и единствено от Вас. Прикачени файлове, могат да бъдат достъпни за работодател само,  когато и/или ако решите да кандидатствате по обяви на работодателя. Имайте предвид, че за целите на кандидатстване за работа и Услугите, които предоставя JobSpace.bg, не трябва да се предоставят чувствителни лични данни по смисъла на Чл. 9 и Чл.10 от Регламент (ЕС) 2016/679 (виж определението за „чувствителни лични данни“).

4.4 Мотивационни писма

В своя акаунт на търсещ работа JobSpace.bg Ви дава възможност да създадете и / или прикачите мотивационно писмо, което да Ви е в помощ при кандидатстване за работа. Вие сами създавате своите мотивационни писма. Те могат да се получават от Работодателя само, ако ги прикачите при кандидатстване, във вида в който сте ги създали. Ваша е отговорността, какви лични данни ще въведете в мотивационните си писма.

4.5 Видео резюме

В отговор на съвременните изисквания и добри практики за кандидатстване за работа, JobSpace.bg предоставя възможност да добавите линк към видео резюме, което можете да използвате при кандидатстване по обява за работа. При кандидатстване с видео резюме, то ще бъде достъпно от Работодателите във вида, в който сте го заснели. Напълно ваша е отговорността, каква лична информация ще предоставите при заснемането си.

 4.6 Съобщения

За по-бързо намиране на работа JobSpace.bg предоставя възможност, да изпращате и получавате съобщения до и от работодатели, през системата на JobSpace.bg. Ваша е отговорността, дали ще използвате и каква лична информация ще разкривате в тази кореспонденция. Системата предоставя възможност за използване и на бързи, шаблонни съобщения. Работодателите могат да Ви изпращат лични съобщения, ако (1) сте кандидатствали по тяхна обява за работа, или (2) сте настройли Вашия професионален профил да се „търси“ от работодателите. В първия случай, Работодателят има достъп до цялата Ваша информацияи документите, с които сте кандидатствали и може да отправя предварителни  запитвания през системата за съобщения на САЙТА. Във втория случай Вашият профил е анонимен по подразбиране,  може да бъде достъпен при търсене и промотиране от системата на JobSpace.bg, като потенциален подходящ за работодателя профил. В този случай Работодателят може директно да ви изпрати съобщение с подходяща отворена позиция, без да ви идентифицира. Но, ако не сте включили опцията профила Ви да се търси, работодателите нямат достъп до вашия профил и не могат да ви изпращат съобщения, освен ако Вие сами не сте кандидатствали.

Освен Работодателите, Вие също можете да търсите и изпращате съобщение до предпочитан Работодател,  дори организацията да няма отворени позиции в момента. Така Работодателят ще ви има предвид за бъдещи позиции и ще си улесните процеса по намиране на работа. Използването на системата за съобщения на JobSpace.bg, няма задължителен характер. Вие преценяте дали да я използвате. Тя е създадена с цел улесняване и по-добра ефективност в намирането на работа.

В тази връзка JobSpace.bg съхранява информацията във вашите акаунти и в тези на работодателя, когато изпращате или получавате съобщения до и от Работодател. Също така, ние проследяваме дали е отворено съобщението и дали има отговор. Важно е да знаете, че Вие имате възможност да изтриете съобщение по всяко време от своя акаунт.

5.  Рейтинг на вашия професионален профил

Навременното актуализиране, завършеността на профила, вашата активност в акаунта влияят на рейтинга на вашия профил. По-високият рейтинг Ви осигурява Услуги с добавена функционалност във Вашия акаунт, а също е ориентир за качеството на Вашия профил пред работодателите. Профилите с висок рейтинг имат редица привилегии във функционалността на JobSpace.bg, като повече анализи за пазара на труда и статистическа информация за заплатите в съответната област на развитие, статистика за брой конкурентни профили, възможност за експортиране на своя профил във всички темплейти на CV (автобиография) и др.

Внимание: По-високият рейтинг, НЕ Е платена Услуга, както няма и парична стойност и не подлежи на обратно изкупуване.

За да имате професионален профил с висок рейтинг, JobSpace.bg предоставя възможност за развитие на афилиейт програма, с която имате възможност да препоръчате услугите на JobSpace.bg, като изпратите покани към свои приятели и познати.

Изпращането на покани до познати и приятели се осъществява от системата на JobSpace.bg към избран от Вас имейл/и и е само и единствено по ваше желание (САЙТЪТ също Ви предоставя възможност да прикачате .CSV файлове с контакти за изпращане на групови покани). Вие решавате дали и на кои имейли да изпратите покана.

Предоставените от Вас имейли се използват единствено за изпращане на препоръки към JobSpace.bg и за повишаване на рейтинга ви и за никакви други целиПоради това, че изпращането на покана представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна (Автор) към съответното физическо лице (Адресат), посредством JobSpace.bg (Посредник), съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) JobSpace.bg има задължението да поддържа лог на факта на изпращане на изявлението, след изпращане на поканата, което представлява статистическа информация за броя на изпратените покани. 

Цялата информацията, която въвеждате за контактите Ви, се третира като поверителна, така както и вашата собствена лична информация.

Когато Вие изпращате покани, получателите на поканите могат да имат достъп до вашето име, тъй като се считате за Автор на електронното изявление.

6. Въпросници

Функционалността на сайта предоставя възможност на Работодателите да създават предварителни въпросници, които прикачат към съответна обява и на които Вие може да отговорите, при кандидатстване. Съдържанието на въпросниците се определя изцяло от Работодателите. Тяхната цел е да придобият предварителна информация за Вашия опит и да изяснят въпроси, които са важни за тях, преди да Ви поканят на интервю за работа. При кандидатстване по обява с въпросник, системата Ви предоставя възможност да го попълните и да го прикачите попълнен. Ако не желаете да попълните въпросника или част от него, не го правете, особено ако Работодателят не е следвал принципа за пропорционалност на личните данни и изисква лични данни, който не са необходими за целите на кандидатстването за работа.

7. Автоматизирана обработка и профилиране

Ние използваме автоматизирани системи, които анализират съдържанието ви и услугите, които използвате, за да Ви предоставим персонализирана информация, от която се интересувате.

Например JobSpace.bg използва въведената от Вас информация обвързана с вашия досегашен опит и желанието ви за бъдещо кариерно развитие и Ви предлага в акаунта или по имейл (ако сте се абонирали да получавате по имейл) предложения на отворени позиции за работа и подходящи работодатели, които могат да ви бъдат полезни за професионалното Ви развитие. Например, Ние използваме въведената от Вас информация за опита ви до момента и желаната позиция за професионално развитие, за да ви препоръчваме подходящи обяви, с позиции близки до желаната от Вас. По този начин Ви спестяваме време за търсене в обявите. Поддържаният от Вас точен и актуален професионален профил ни помага да направим тези препоръки по-точни и полезни. Но Вие можете да осъществите и самостоятелно търсене на подходящи позиции и да не разчитате само на автоматизираната обработка, която JobSpace.bg осъществява за Ваше улеснение.

За да сме по-ефективни и да си намерите по-бързо работа, JobSpace.bg използва информация от последни търсения в обяви или работодатели и Ви промотира обяви и работодатели, с критерии близки на последно търсените от Вас.

Освен това САЙТА позволява да сте обект на анонимно профилиране, ако доброволно изберете опцията Вашия профил да се „търси“ от работодатели.

Тогава, Вашия анонимен по подразбиране професионален профил, може (1) да излиза в списък от профили  и да бъде разглеждан в резултат на осъществено търсене по определени критерии от Работодатели или (2) да се промотира автоматично на Работодатели с отворени позиции близки до вашия опит и желание за кариерно развитие. Работодателите могат да изпращат до Вашия профил съобщения с подходящи позиции през САЙТА. Така процесът по намиране на работа ще бъде по-ефективен за Вас и срокът за започване на нова работа ще бъде по-кратък. Профилът, който виждат Работодателите при търсене или промотиране е без лични данни и без контактна информация по подразбиране. Т.е. Работодателите не могат да Ви идентифицират лично. Профилът съдържа опита до момента с право за скриване на името на последния работодател, образование и придобита квалификация и различни технически и организационни умения, които биха Ви представили в добра светлина пред Работодателите.  Вие може да спрете опцията професионалния Ви профил да се търси по всяко време, по ваш избор.

Ако не желаете профилът ви да се„търси“, работодателите няма да могат да се свързват с вас чрез системата за съобщения на JobSpace.bg и може да пропуснете подходяща за вашия опит и интереси позиция.

Внимание: Тази автоматизирана обработка служи единствено, за да Ви спестяваме време да достигнете до правилния Работодател и обява, с цел САЙТА да е по-ефективен при намиране на работа. За подобряване ефективността, функционалността и услугите предлагани от уеб сайта. За изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван. За откриване на злонамерени действия. Освен това, вие не сте обект единтсвено на автоматизирана обработка, ВИЕ самостоятелно, можете да търсите обяви и работодатели и да кандидатствате за тях. Вие винаги можете да контролирате инфорацията, която искате да получавате, чрез настройките във Вашия акаунт. Джоб Спейс ООД не предоставя на рекламодатели лична информация, която ви идентифицира.

8. Абонаменти

8.1 За обяви

JobSpace.bg ви позволява да се абонирате за обяви отговарящи на зададени от Вас критерии, като индустрия, локация, наименование на позицията и т.н. А също да настройвате и периода на получаване на имейлите.

8.2 За бюлетин

Можете да се абонирате за бюлетина на JobSpace.bg и да получавате полезни статии,  статистики, анализи и репорти за пазара натруда. При абониране за бюлетина на JobSpace.bg, може да има съдържание обвързан с директен маркетинг.

9. Настройки за поверителност на акаунта и Вашата лична информация в JobSpace.bg  автоматизирана обработка

9.1 За по-бързо и успешно намиране на работа, част от информацията във Вашият профил може да бъде търсена и разглеждана от работодателите. Това би било възможно, само и единствено по Ваше желание, ако включите опцията за „търсене“ на вашия профил.

Внимание: JobSpace.bg не предоставя лични данни и координати за връзка на Работодателите или на трети страни, без ваше изрично съгласие.

9.2 За повишаване на качеството на Услугите, за по-добра ефективност при намиране на работа, за по-кратки срокове, Вие може да зададете критерии за предпочитани организации и желано кариерно развитие, включващо: желана позиция, индустрия, локация, големина и вид на организацията и др. Джоб Спейс ООД спазва принципите на поверителност на профилите по подразбиране, а профилирането се осъществява на база критерии самостоятелно зададени от ВАС.

9.3 САЙТЪТ предоставя възможност сами да настройвате какви известие да получавате от JobSpace.bg.

 10Съхранени обяви

За улеснение при използване на JobSpace.bg, можете да съхраните интересни за Вас обяви в секция съхранени обяви и да кандидатствате по тях в удобен за Вас момент. В тази секция, можете да управлявате своите любими обяви.

11. Кандидатстване по обяви

При кандидатстване по обяви на JobSpace.bg, системата на САЙТА Ви листва всички създадени във Вашия акаунт автобиографии и прикачени файлове, за да изберете с кои документи ще кандидатствате по избраната обява. Избраните документи при кандидатстване, автоматично стават достъпни в акаунта на Работодателя. Ваша е отговорността да подхождате отговорно и Вашите лични данни, които предоставяте да бъдат съобразени с целите за кандидатстване. Вие се задължавате да НЕ предоставяте чувствителни лични данни при кандидатстване (съгласно Чл. 9, параграф 1 от Регламент(ЕС) 679/2016). Не се изисква от Вас да разкривате данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или филосовски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични, биометрични данни или данни за здравословното състояние или сексуалната ориентация, данни свързани с Ваши присъди и нарушения документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни. Вие не трябва да съхранявате горепосочените данни в своя акаунт в JobSpace.bg.

Ако кандидатствате по обява с външен линк за кандидатстване, Вие прикачате своите документи на външен сайт, за който JobSpace.bg не отговаря и няма достъп. В тази връзка, преди да прикачите своите документи на външен сайт е добре да се запознаете с политиката за защита на личните данни на съответния работодател. 

При кандидатстване вие може да изберете дали кандидатурата да се съхранява в акаунта на Работодателя само за целите на конкретната позиция, при което кандидатурата се изтрива автоматично след 6 месеца от кандидатстването; или да дадете своето съгласие, Работодателят да съхранява вашата кандидатура и за бъдещи отворени позиции. Тогава, личната информация ще е достъпна за Работодателя докато Вие изтриете своята кандидатура от секция "Моите кандидатури".

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”), JobSpace.bg има задължението да поддържа лог на факта на изпращане на изявлението.

За кандидатствания през външен линк, JobSpace.bg съхранява само информация, за датата и обявата, по която сте кандидатствали, но не и документите, с които сте кандидатствали.

13. Жалби и сигнали

JobSpace.bg поддържа електронна форма за подаване на жалби, сигнали или запитвания от ползвателите на сайта. В тази връзка Ние съхраняваме информация свързана с лицето подало жалбата/сигнала, която може да включва: име, имейл и друг начин за контакт

14Съхранявани логове

JobSpace.bg  съхранява информация за влизания в акаунта, с цел да бъдат идентифицирани и блокирани нерегламентирани опити за достъп до потребителски профили. Като съхранява информация за дата и час на влизането и IP адрес.

JobSpace.bg използва и лог, който удостоверява изпращането на кандидатурите до съответните Работодатели. Този лог съдържа дата и час, номер на кандидатура, име на подател и получател. 

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на „Бисквитки“ (Cookies). За повече информация, можете да прочетете нашата политика за „Бисквитки“ тук.

15. Служебни имейли, администраторски съобщения и /или известия

С цел да бъдем максимално полезни за Вас и във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и JobSpace.bg, чрез изпращане на служебни имейли, администраторски съобщения и/или известия във Вашия акаунт.

Например такива служебни имейли, съобщения и/или известия могат да бъдат: потвърждение на Вашата регистрация, при Ваше запитване, кандидатури или за да ви изпратим актуализации на функционалности, които ще са във Ваша полза и/или репорти със статистическа информация и анализи, например бр. конкурентни профили, нива на заплащане във вашата област и др., които ще ви помогнат да сте информирани и конкурентни и да извлечете максимални ползи в процеса на професионално развитие и търсене на работа чрез JobSpace.bg. Вие се задължавате да актуализирате Вашата контактна информация, в противен случай, може да пропуснете важни съобщения.  Можете да се откажете от някои от тях от настройки във Вашия акаунт.


Раздел V

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


1. JobSpace.bg не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв друг начин извън настоящата Политика по защита на личните данни, условията за използване на САЙТА и предвидените в закона случаи. Ако се наложи предоставяне на лични данни извън посочените тук, JobSpace.bg се задължава да поиска изрично вашето съгласие.

2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: (1) при изрично ваше съгласие; (2) когато това е предвидено със закон или се изисква по договор, по който Вие сте страна; (3) ако бъдат поискани от компетентен държавен и/или съдебен орган; (4) когато се налага да се защитят законовите интереси на JobSpace.bg и/или други потребители на САЙТА; (5) при смяна на собственост, в случай на сливания, придобивания, но в тези случаи Вие ще бъдете информирани предварително.

3. Работодателите нямат достъп до вашите лични данни, освен ако:

А)  Вие сте разрешили профила Ви да се „търси“ по определени критерии, като използвани технологии, индустрия, град, години опит и т.н. Но в този случай Работодателите не могат да ви идентифицират лично, тъй като профилът ви е анонимен по подразбиране.

JobSpace.bg непредоставя на Организациите лични данни или контактна информация, които могат да Ви идентифицират, защото Вашия професионален профил за търсене е анонимен по подразбиране. 

Работодателите могат да разглеждат вашия опит, образование и квалификации и да се свържат с Вас единствено чрез системата за съобщения на JobSpace.bg, без да могат да Ви идентифицират лично.

Б) Вие самостоятелно сте кандидатствали по обява на съответния работодател.

Тогава документите, с които сте кандидатствали по обявата, се съхраняват автоматично в акаунта на работодателя и той има пълен достъп до предоставените от Вас данни. Важно е да знаете, че при кандидатстване Работодателите стават Администратори на Вашите лични данни. Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Работодателя.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

4. Партньори на JobSpace.bg

С цел подобряване на услугите на JobSpace.bg и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уеб страницата, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Webmaster tools, GoogleMaps, Facebook, Twitter, Google plus, Linkedin.

JobSpace.bg съдържа бутони, линкове и съдържание, което може да води към други страници и услуги на други компани, като например facebook, Instagram, Linkedin, Google +, както и възможност за кандидатстване чрез външна връзка и т.н. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез JobSpace.bg са независими и НИЕ не поемаме каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Вие използвате тези сайтове на своя собствена отговорност и е препоръчително да се запознаете с тяхната Политика за защита на личните данни, с цел получаване на повече информация за това как обработват Вашите лични данни.

За някои от услугите си, както и с цел повишаване на сигурността, Ние използваме външни партньори, които имат достъп до данни или обработват вместо нас, но въз основа на нашите инструкции, с поставено изискване за подходящо ниво на сигурност на обработваните данни.

За някои Услиги JobSpace.bg използва доставчици на услуги при обработването на лични данни, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в САЙТА, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

- Google (с GoogleAnalytics, Google Plus): https://privacy.google.com

- Facebook (Sign in with Facebook profile) : https://www.facebook.com/privacy/

- LinkedIn :https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

- Mail Chimp:https://mailchimp.com/legal/privacy/

- Twitter:https://twitter.com/en/privacy

- Viber (с Vibershare button) : https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

5. Трети страни

Сървърите на JobSpace.bg са разположени в България и Джоб Спейс не предоставя лични данни в други държави. Джоб Спейс няма договорни взаимоотношения с Работодатели от трети страни и не предоставя лични данни в други държави. Имайте предвид обаче, че JobSpace.bg е сайт достъпен и от страни извън европейския съюз. Тогава изключение може да бъде (1) Ваша самостоятелна кандидатура за обява на чужд Работодател. В този случай, отговорността дали и какви лични данни ще предоставите е лично Ваша. (2) Ако изберете опцията вашия профил да се „търси“. Тогава Работодател от трета страна може да разгледа вашия опит, образование и професионални умения. В този случай, JobSpace.bg е предвидил възможност профила да бъде анонимен. Това означава, че Работодателят, няма да е в състояние да ви идентифицира лично. Той ще има възможност да се свърже с вас, чрез системата за съобщения на САЙТА.

Раздел VI

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. За регистрация

При закриване на акаунта по Ваше желание или от JobSpace.bg при неизползване на акаунта повече от 5 години.

Поради това, че сте страна по Споразумението за изполсване на JobSpace.bg и са възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на Споразумнието за ползване на Услугите ни, Ние пазим информация удостоверяваща регистрацията до 1 (една) година след прекратяване на акаунта.

2. Информация за последно влизане в акаунта

С цел повишаване на сигурността JobSpace.bg показва информация във Вашия акаунт за последни влизания във Вашия акаунт. Информацията съдържа IP адрес, дата и час. Срокът за съхранение на тази информация е до закриване на акаунта.

3. Информация за последен ъпдейт на професионалния профил

Това е информация за дата и час на последна редакция на професионалния профил. Срокът на съхранение е до изтриване на профила.

4. Информация за движението на рейтинга

JobSpace.bg пази статистическа информация за това как се е движил рейтинга ви за период от една година назад от последното Ви влизане в акаунта.

5. Информация за изпратени покани за регистрация

JobSpace.bg пази статистическа информация за брой изпратени покани за регистрация от Вашия акаунт. Поради това, че изпращането на покана представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна (Автор) към съответното физическо лице (Адресат), посредством JobSpace.bg (Посредник), съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) JobSpace.bg поддържа лог на факта на изпращане на изявлението за период от 1 /една/ година, след изпращане на поканата, което представлява статистическа информация за броя на изпратените покани.

6. Имейли предоставени от физически лица

Предоставените от Вас имейли при изпращане на покани до физически лица, се използват единствено за тези цели. Предоставените от Вас имейли, към които да се изпратят покани се пазят от JobSpace.bg за срок от 1 месец. В рамките на този месец се изпраща покана и максимум до три напомняния. След този период, имейлите се изтриват автоматично от систематана САЙТА. JobSpace.bg не следи кой потребител на какъв имейл е изпратил покана, САЙТЪТ отчита единствено статистическа информация за брой изпратени покани.

7. Файлове и документи съхранени във Вашия акаунт

До изтриването им от Вас, и/или прекратяване на регистрацията Ви. Освен ако на JobSpace.bg възникне задължение да запази съответното съдържание (Чл. 16 от ЗЕТ), независимо от неговото изтриване и/или прекратяване на акаунта от Вас, ако бъдем уведомени за наличие на противоправно съдържание и/или бъдем заставени от компетентен държавен орган.

8. Кандидатури по обяви

Вашите документи при кандидатстване по обява на даден работодател се пазят в акаунта на работодателя за периода посочен от Вас, спрямо целите заради които сте дали съгласие при кандидатстване.

А) За целите на настоящия подбор – за срок от 6 месеца

Б) За целите на бъдещи процедури по подбор – до оттегляне на Вашето съгласие

9. Абонаменти

JobSpace.bg пази вашия имейл адрес, с който сте се абонирали за получаване на нашия бюлетин за обяви или нюзлетър. Срокът за запазване на вашия абонамент е за периода, за който е активен до Вашето отписване и/или прекратяване на акаунта в JobSpace.bg.

10. Последни търсения

Ние пазим информация за вашите последни 10 търсения до изключване на тази опция от Вас или до прекратяване на вашия акаунт.

11. Настройки

Всички направени от вас настройки във Вашя акаунт се съхраняват до тяхното изтриване или промяна от Вас или до прекратяване на акаунта Ви. 

12. Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси от ВАС, те се приемат само в писмена форма чрез електронната форма на САЙТА, по имейл или на адреса за кореспонденция на Джоб Спейс. Съгласно давностните срокове на българското законодателство, тази информация се съхранява за срок от 5 години.

13. „Бисквитки“

Информацията от бисквитките се съхранява за период от 2 часа от последното използване на услугата. За повече информация можете да прочетете нашата Политика по използване на „бисквитки“.

14. Резервираност  (backup)

С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 2 седмици.

Данните могат да бъдат запазвани за по-дълъг срок от описания, ако е възникнал правен спор или производство, което налага запазване на данни и тяхното предоставяне на компетентен държавен орган. Посочените срокове могат да бъдат променяни при промяна на сроковете за съхранение на информацията съгласно действащото законодателство и промяна в законови нормативни уредби.

ДЖОБ Спейс ООД прекратява използването на личните данни на субекта в съответствие с първоначално заложените цели – когато обработването е във връзка с договорно правоотношение, използването се прекратява след прекратяване на договора със субекта, но данните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните.

Когато обработването е на основание съгласието на субекта, ДЖОБ СПЕЙС ООД прекратява използването на личните данни след оттегляне на съгласието и данните се изтриват без ненужно забавяне след оттегляне на съгласието или до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Нормативните актове, определящи сроковете на съхранение включат, но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството (засъхранение и обработка на счетоводни данни), Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции), актовете, определящи задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Без да се противоречи на предходното, изтриване или анонимизираме на лични данни е невъзможно, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на постъпила жалба на субекта на данни.


Раздел VII

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЪГЛАСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА JOBSPACE.BG


JobSpace.bg е съобразен с всички права, които имате като физически лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Като физически лица, чийто лични данни се обработват от JobSpace.bg, Вие имате следните права:

1. Право на информираност

С настоящата Политика по защита на личните данни, JobSpace.bg има за цел да ви информира за личните данни, които обработва САЙТА, съгласно услугите, които предлага, на какво основание и за каква цел ги обработва, за предвидения срок за обработване, кой има достъп до Вашите данни и какви са Вашите права според Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящата политика е достъпна по всяко време в долната лента на JobSpace.bg.

2. Право на достъп

Вие имате право да поискате информация от JobSpace.bg, дали обработваме Ваши лични данни и достъп до тях. Имате право да поискате разяснение за Вашите права при обработване на личните Ви данни.

JobSpace.bg Ви предоставя възможност за достъп до вашите лични данни, чрез формата за вход в своя акаунт на САЙТА. В своя акаунт, Вие имате цялостен достъп до Вашата лична информация.

3. Право на коригиране на личните данни

След влизане във Вашия акаунт в JobSpace.bg, Вие имате право да коригирате и допълвате Вашата лична информация, по всяко време, при ваше желание. Поддържането на Вашата информация актуална и пълна ще ви бъде в полза в процеса по намиране на точната работа.

JobSpace.bg Ви предоставя възможност да управлявате и своите кандидатури, включително да ги коригирате, ако сте кандидатствали с грешните документи или по грешна обява. При необходимост, Вие имате възможност да изтриете Ваша кандидатура и да изпратите нова с правилните документи.

Ако сте избрали Вашия професионален профил да се „търси“ от Работодатели, Вашия профил е анонимен по подразбиране.

4. Право на изтриване

JobSpace.bg Ви дава функционална възможност да изтривате свойте създадени и прикачени файлове с документи съдържащи лични данни по всяко време, по Ваш избор, от функционалните възможности във Вашия акаунт.

Вие имате възможност да изтривате и кандидатури, изпратени до Работодатели. Тогава вашите документи, с които сте кандидатствали се премахат от акаунта на Работодателите. Това може да се осъществи от секция „Моите кандидатури“.

В случай, че имате желание да изтриете Вашия професионален профил в JobSpace.bg е необходимо да закриете своя акаунт. Това можете да направите от предвидената за това опция в секция „Настойки на акаунта“.

Важно:

При изтриване на кандидатури и при изтриване на акаунт, цялата ваша информация, която е била достъпна за Вас в акаунта на работодателя се премаха. Вие реално може да пропуснете ползата да участвате в подбора за отворени позиции, по които сте кандидатствали. Това не се отнася, ако работодателят е съхранил копие на Вашата кандидатура. В тези случаи можете да използвате номера на своята кандидатура за директна комуникация със съответния Работодател.

Имайте предвид, че след закриване на Вашия акаунт, по законови съображения, JobSpace.bg има задължението да пази някои логове, които не съдържат лична информация, за срок от 1 (една) година. Такива могат да бъдат: кандидатствания по обяви, статистическа информация за бр. изпратени покани към свои познати и приятели и. др. Моля разгледайте сроковете за съхранение на лични данни по настоящата ПОЛИТИКА.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.
С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 2 седмици.

JobSpace.bg има право да откаже изтриване на акаунт в следните случаи:

1) За спазване на правно задължение, което изисква обработване на личните данни;

2) По причини от обществен интерес и/или в областта на общественото здраве

3) За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от JobSpace.bg. Възражение може да направите чрез предвидената за това опция в секция „Настройки“ във Вашия акаунт. В този случай, JobSpace.bg запазва Вашия акаунт, но няма правото да обработва Вашите лични данни. Вашият акаунт ще бъде със статус неактивен. Вие няма да имате възможност да използвате функционалностите на своя акаунт, като: кандидатствате по обяви, да настройвате вашия професионален профил да се „търси“, да получавате каквито и да е известия от JobSpace.bg и др., до отмяна на това ограничение, пожелание от Ваша страна. Вашия акаунт може да бъде активиран отново, при бъдещи нужди от използване на сайта, като се свържете с JobSpace.bg и изрично пожелаете активиране, след надлежно идентифициране пред служителите на Джоб Спейс.

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

А) оспорва верността на данните - за периода, в който се проверява верността им; или

Б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или 

В) ДЖОБ Спейс ООД повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

Г) субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

6. Право на преносимост на данните

JobSpace.bg Ви предоставя възможност за експортиране на Вашите лични данни в удобен за Вас, широко използваем формат и да използвате и/или предоставяте информацията на друг администратор. През своя акаунт в JobSpace.bg Вие имате право да експортирате следната информация:

А) Вашия професионален профил;

Б) Всички създадени темплейти на CV (автобиография), мотивационни писма и други прикачени от Вас документи, използвани при кандидатстване;

В) Всички съобщения от и към работодатели;

Г) Всички кандидатури от секция „Моите кандидатури“.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

7. Право да НЕ сте обект единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране

Вие като физическо лице „субект на данни“ имате право да не сте обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, включително профилиране. Ето защо в JobSpace.bg  е предвидена възможност да не сте обект единствено на профилиране.

JobSpace.bg осъществява автоматизирана обработка на Вашите данни по следния начин:

А) На база на въведената от Вас информация във Вашия професионален профил свързани с вашия опит и желани условия за работа, във Вашия акаунт Сайта ви показва предложения с подходящи отворени позиции и Работодатели във Вашата сфера.

Б) За да сме по-ефективни и да си намерите по-бързо работа, JobSpace.bg използва информация от последни търсения в обяви или Работодатели и ви промотира обяви и работодатели, с критерии близки на последно търсените от Вас.

В) При задаване на опцията Вашият професионален профил да се „търси“, Сайта промотира Вашия анонимен професионален профил, в акаунта на работодатели, за които Вашия опит ще бъде подходящ.

С тази автоматизирана обработка, JobSpace.bg Ви дава възможност да сте по-ефективни и бързи в намирането на работа. Но винаги когато пожелаете, може самостоятелно да търсите обяви, по зададени от вас критерии. Също и да откажете профила ви да се „търси“. Тогава той няма да се промотира в акаунтите на работодателите.

8. Право на оттегляне на съгласие

Съгласието е едно от алтернативните основания за законосъобразно обработване на лични данни, съгласно Регламента (ЕС) 2016/679. JobSpace.bg спазва изискванията на регламента съгласията да са: свободно изразени, конкретни, недвусмислени и дадени с активно действие (чрез изрично изявление).

JobSpace.bg иска и дава правото за оттегляне на следните съгласия:

А) Съгласие с условията за използване на САЙТА. Оттеглянето на това съгласие означава закриване на акаунта.

Б) Съгласие професионалният профил да се „търси“ и възможност за оттегляне на това съгласие с изключване на опцията за "търсене";

В) Съгласие за съхранение на кандидатурата Ви от Работодател за цели на настоящи и бъдещи подбори и възможност за оттеглянена това съгласие от секция „Моите кандидатури“, чрез изтриване на кандидатурата.

Г) Съгласие за получаване на бюлетин или абониране за обяви и възможност за оттегляне на тези съгласия от секция „Настройки на акаунта“.

9. Право на възражение

Вие имате право да възразите, ако възникне основание вашите лични данни да се обработват от JobSpace.bg на базата на легитимни интереси или директен маркетинг.

Възражението може да се направи от Нашата електронна форма на сайта. JobSpace.bg се задължава в рамките на едномесечен срок, да разгледа Вашето възражение и ако е основателно ще предприеме необходимите мерки. Ако установим, че съществуват убедителни законови основания за обработването им или някакви правни претенции, ще ви информираме за това. При необходимост, този срок от 1 (един) месец може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. JobSpace.bg информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за удължаването.

JobSpace.bg предоставя лични данни само, ако e извършена надлежна идентификация на лицето. Джоб Спейс ООД, не е задължено да отговоря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни.

10. Право на жалба до надзорния орган

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница www.cpdp.bg.
Ако считате, че обработването на личните Ви данни не е законосъобразно или нарушава приложимото законодателство, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган. 


Раздел VIII

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА


1. Вие упражнявате правата си по въпроси свързани със защитата на лични данни чрез подаването на писмено искане до JobSpace.bg чрез електронната форма на САЙТА , на посочения имейл за контакт или на адреса за кореспонденция на Джоб Спейс подробно описани в раздел "Данни на администратора на личн данни". Писменото искане трябва да съдържа следната информация:

А) име, имейл адрес, телефон и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

Б) описание на искането;

В) подпис, дата на подаване на искането;

2. Искането се отправя лично от физическото лице и/или от упълномощен представител.

3. JobSpace.bg отговаря на искането до 1 месец от неговото подаване, но само, ако e извършена надлежна идентификация на лицето. Джоб Спейс ООД, не е задължено да отговоря на искане, в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данни.

4. JobSpace.bg разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от1 (един) месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

5. JobSpace.bg информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.

6. JobSpace.bg има право да не предприеме действия по искането, ако не може да идентифицира субекта на данни или има законово основание да не удовлетвори това искане. Въпреки това JobSpace.bg уведомява лицето без забавяне, най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

7. JobSpace.bg се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Раздел IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЖОБ СПЕЙС ООД КАТО АДМИНИСТРАТОР И ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ


 1. Да осигури подходящото ниво на сигурност за защита на личните Ви данни.

А) Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Б) JobSpace.bg ще използва личните Ви данни единствено за целите посочени в настоящата ПОЛИТИКА. JobSpace.bg няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.

В) Защита на данните на етапа на проектиране и по подразбиране. Джоб Спейс въвежда към момента на разработването на нови бизнес модели, бизнес процеси, продукти или информационни системи за работа, както и към момента на самото обработване, най-подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

2. Обработващи лични данни

А) Служителите на JobSpace.bg са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.

Б) Партньори на Джоб Спейс ООД, с които Джоб Спейс има сключени договори за възлагане на услуги, като доставчици на следните неизчерпателно изброени услуги, свързани с:

·        информационни технологии използвани от ДжобСпейс ООД

·        дигитализиране и друг тип техническо обработване на данните

·        поддържане на информационните системи

·        хостване на услуги

В) Когато възлага обработване на лични данни, Джоб Спейс използва само обработващи лични данни, които предоставят достатъчно гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с Регламент 2016 / 679, приложимото национално законодателство и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Г) Обработващите лични данни от името на Джоб Спейс ООД не включват и не възлагат обработване на друго лице, без предварително, конкретно или общо, писмено разрешение на Джоб Спейс. В случай, че Джоб Спейс предостави  на обработващия лични данни общо писмено разрешение, обработващият се задължава да информира Джоб Спейс предварително за всякакви планирани промени за включване или замяна на лица, обработващи данни, като Джоб Спейс си запазва правото да оспори тези промени.

Д) Обработването, извършено от страна на обработващия лични данни, се урежда с договор или с друг правен акт, съгласно правото на ЕС или приложимото българско законодателство, в който се регламентират естеството и целта на обработването, срока на обработване, вида лични данни и категориите субекти на данни, както и задълженията и правата на обработващия и на Джоб Спейс, като за обработващия задължително се включват следните задължения:

·     да обработва лични данни само по документирано нареждане на Джоб Спейс, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен когато обработващият е длъжен да направи това по силата на правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни, като в този случай обработващият лични данни информира Джоб Спейс за това правно изискване преди обработването, освен ако това право забранява такова информиране, с оглед важни основания от публичен интерес;

·        да гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват лични данни, във връзка с изпълнение на договора, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

·        да взема всички необходими мерки за сигурност при обрработването;

·        да спазва условията, споменати по-горе, за включване на друг обработващ лични данни;

·     да подпомага Джоб Спейс чрез подходящи технически и организационни мерки, като взима предвид естеството на обработването, което му е възложено и доколкото е възможно, при изпълнение на задълженията на Джоб Спейс да отговаря на отправени към него искания, свързани с упражняване на нормативно предвидените права на субектите на данни;

·     да подпомага Джоб Спейс при изпълнение на задълженията, съгласно членове 32-36 от Регламент 2016 / 679, като отчита естеството на обработване, което му е възложено и информацията, до която му е осъществен достъп;

·   да заличава или връща на Джоб Спейс по негов избор всички лични данни след приключване на услугите по обработване, които са му възложени и да заличава / унищожава съществуващите копия, освен ако правото на ЕС или правото на държава членка не изисква от него тяхното съхранение;

·      да осигури достъп на Джоб Спейс до цялата информация, необходима за доказване изпълнението на задълженията, определени в настоящия член и да позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на Джоб Спейс или друг одитор, оправомощен от него.

·      незабавно да уведомява Джоб Спейс, ако според него дадено нареждане нарушава Регламент 2016 / 679 или други разпоредби на ЕС или на националното законодателство относно защитата на личните данни.

Е) Когато обработващ лични данни, на  когото е възложено обработването на лични данни от името на Джоб Спейс чрез договор или друг правен акт, включва друг обработващ лични данни, за извършването на специфични дейности по обработване, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на личните данни, като задълженията  предвидени в договора или акта, между Джоб Спейс и обработващия лични данни. Другият обработващ лични данни се задължава да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването, което той извършва, да отговаря на нормативните изисквания. При всички случаи, първоначалния обработващ данни, носи пълна отговорност пред ДжобСпейс за изпълнението на задълженията на другия обработващ лични данни, на когото той е възложил извършването на специфични дейности по обработване.

Ж) Обработващите лични данни от името на Джоб Спейс, носят по презумпция солидарна отговорност за свързаните с това обработвани процеси.

3. Джоб Спейс се задължава да Ви уведоми и да поиска Вашето съгласие, ако възникне необходимост Вашите лични данни да бъдат обработвани за други цели.

4. Джоб Спейс се задължава да Ви уведоми в срок не по-голям от 1 месец, при получаване на данните от трети лица, които не са собственици на данните. Като уведомлението съдържа:

А) Данни, които идентифицират Джоб Спейс ООД

Б) Координати за връзка с дружеството

В) Източникът на личните данни

Г) Категориите лични данни, които притежава

Д) Целите и правното основание за обработване на лични данни, когато това е приложимо

Е) Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

Ж) Информация относно правата Ви като субект на данни

З) Срокът, за който се съхраняват данните

Тази информация не е задължителна, когато:

А) субектът на данните вече разполага с информацията;

Б) предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;

В) личните данни не идват от субекта на данните, но получаването или разкриването им е изрично разрешено от правото на ЕС или българското законодателство и в което се предвиждат подходящи мерки за защита на легитимните интереси на субекта на данните.

5. Джоб Спейс се задължава да уведоми КЗЛД и/или Вас, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за нарушение на сигурността, което може да породи висок риск за Вашите лични данни и нарушаване на неприкосновеността на личния ви живот.


Раздел X

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

 

1. Джоб Спейс и обработващите лични данни от негово име прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на нивото на сигурност, съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица.

2. Джоб Спейс и обработващите лични данни от негово име предприемат действия, които да гарантират, че всяко физическо лице, действащо под ръководството на Джоб Спейс или на обработващия лични данни, от негово име, което има достъп до лични данни, обработва тези данни, само по указание на Джоб Спейс, освен ако от това лице се изисква да прави това по силата на правото на ЕС или правото на държава членка.

3. В случай на нарушение на сигурността на лични данни Джоб Спейс прилага утвърдена процедура за действие при нарушение на сигурността на лични данни и за уведомление за нарушение.

4. Обработващият лични данни от името на Джоб Спейс уведомява Джоб Спейс, без ненужно забавяне, след като узнае за нарушаване на сигурността на лични данни.

5. Всички лица обработващи лични данни в Джоб Спейс ООД са внимателно подбрани и преминали инструктаж за работа с лични данни. Със същите са сключени споразумения за конфиденциалност и декларации за неразпространение на информацията.

6. Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. 

7. Ние сме извършили оценка на въздействието върху защитата на данните и сме предвидили защитата на данните на етапа на проектирането на услугите и процесите на дружеството, както и периодична оценкана риска с цел непрекъснато подобряване на Политиките за сигурност на информацията и личните данни.

 

Раздел XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Джоб Спейс ООД може да прави промени във връзка с политиката за защита на личните данни. Ако тези промени са съществени, те ще бъдат публикувани в настоящата ПОЛИТИКА и НИЕ ще Ви уведомим за тях, за да ви предоставим възможност, в 14 дневен срок, да прегледате промените преди да влязат в сила. В случай, че не сте съгласни с въведените промени, Джоб Спейс ООД, няма да бъде в състояние да Ви предоставя своите Услуги и няма да можете да използвате САЙТА (JobSpace.bg). В този случай имате възможност да закриете своя акаунт. 

Ако продължите да използвате услугите, след изтичане на 14 дневния срок от уведомлението за промените, ще означава че Вие ги приемате.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!